کادر آموزشی و اجرایی


کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه

کادر آموزشی و اجرایی

کادر آموزشی

کادر اجرایی

آقای داوود شادمانی

آقای داوود شادمانی

معاونت مالی و اجرایی

آقای محمدرضا چاوشی

آقای محمدرضا چاوشی

معاونت انضباطی و اجرایی

آقای مهدی آملی

آقای مهدی آملی

روابط عمومی

آقای محمد فاطمی

آقای محمد فاطمی

معاونت انضباطی

آقای رسول نیکوگفتار

آقای رسول نیکوگفتار

معاونت پژوهش و معاونت امور اجرایی