مسئولین پایه


مسئولین پایه

مسئول پایه هفتم

مسئول پایه هفتم:آقای صالح برزگر

مدرک تحصیلی:کارشناسی سخت افزار کامپیوتر

پیام مسئول پایه هفتم:همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده،شاید بازگشاینده قفل در باشد.پس هرگز ناامید نشوید و با امید و تلاشدر مسیر موفقیت گام بردارید.

مسئول پایه هشتم

مسئول پایه هشتم:آقای امیر حسین روستایی

مدرک تحصیلی:مهندس برق قدرت

پیام مسئول پایه هشتم:مهم نیست که کند پیش میری ، تو یک قدم از آنهایی که تلاش نمیکنند جلوتری

مسئول پایه نهم

مسئول پایه نهم:آقای محمدباقر رحیمی نژاد

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی

پیام مسئول پایه نهم:عذرخواهی همیشه به این معنا نیست که اشتباه را پذیرفته ای بلکه نشان میدهی حفظ رابطه دوستی برایت مهم تر است.

کادر معاونت

صالح برزگر

صالح برزگر

مسئول پایه هفتم

محمدباقر رحیمی نژاد مسئول پایه نهم

محمدباقر رحیمی نژاد

مسئول پایه نهم

امیرحسین روستایی

امیرحسین روستایی

مسئول پایه هشتم

بیشتر بخوانیم:   روانشناسی